تلفن:

08138251188 - 09181117805

راهنمای جاروبرقی ال جی

راهنمای جاروبرقی ال جی

راهنمای جاروبرقی ال جی

قبل از استفاده از جارو برقی ال جی خود سعی کنید حتما دفترچه راهنمای فارسی و نحوه کار با آن را با دقت بخوانید. هر چند که استفاده از جاروبرقی ساده است اما بسیاری از افراد از قابلیت های جاروبرقی ال جی به طور کامل اطلاع ندارند. پس با دانلود دفترچه راهنمای فارسی جارو برقی ال جی از جاروبرقی خود بهتر استفاده کنید.

در این مقاله همدان سرویس  بخش هایی از دفترچه راهنمای فارسی جاروبرقی ال جی را برای مدل های مختلف توضیح داده ایم.

نکات ایمنی در رابطه با استفاده و نگهداری از جاروبرقی ال جی

ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍدی (کودکان) استفاده شود که ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺍﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ رﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻓﺮﺍدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﺍﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯی ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق آﺳﯿﺐ دﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺴﻜﺎر ﻣﺠﺎﺯ ﺧﺪﻣﺎت تعمیرات جاروبرقی ال جی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوﺯ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮد.
این وسیله باید توسط کودکان ۸ سال به بالا استفاده شود و افرادی که ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺍﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺍﯾﻤﻦ و ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ درک ﺧﻄﺮﺍت، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ رﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ دﺳﺘﮕﺎه ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯی کنند. کودکان نباید بدون نظارت این دستگاه را تمیز کرده و یا تعمیر کنند.
اگر زبانه کنترل بر روی OFF نیست، دو شاخه را به برق نزنید. منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
کودکان را دور نگه داشته و هنگام جمع کردن سیم مراقب موانع باشید. سیم هنگام جمع شدن سرعت زیادی دارد.
هنگام تمز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید، دو شاخه آن را از پریز بیرون بکشید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
از جاروبرقی برای برداشتن موارد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ استفاده نکنید. این عمل منجر به مرگ، برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
از جاروبرقی برای کشیدن مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر و غیره استفاده نکنید. گاز ناشی از این مواد می تواند منجر به انفجار یا خطر آتش سوزی شود. در نتیجه احتمال مرگ یا آسیب جانی وجود دارد.
هرگز با دستان مرطوب جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید. این عمل منجر به مرگ یا برق گرفتگی می شود.
برای کشیدن دوشاخه از پرهیز هرگز آن را از سیم نکشید. این عمل منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود. برای جدا کردن از پریز همواره از دوشاخه بگیرید.
همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزنه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید.این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب دستگاه می شود.
هرگز برای حمل از سیم جارو برقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نپیچید. جاروبرقی را بر روی سیم آن قرار ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی، آسیب جانی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه می گردد.
هرگز اجازه ندهید که از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی که در نزدیکی کودکان است داشته باشید.
در صورت آسیب دیدن سیم برق یا دو شاخه از آن استفاده نکنید. در چنین مواقعی بهتر است با مرکز مجاز تعمیرات جارو برقی ال جی تماس بگیرید.
در صورت خیس شدن جارو برقی از آن استتفاده نکنید. چرا که ممکن است منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه شود. برای پیشگیری از خطر با سروسکار مجاز خدمات تعمیرات جاروبرقی ال جی تماس بگیرید.
هرگز از سیم سیار استفاده نکنید
پیش از کشیدن دوشاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلید ها را خاموش کنید.
از تعویض دوساخه خودداری کنید.
انگشتانتان را در نزدیکی چرخ دنده دستگاه قرار ندهید.
تعمیر وسایل برقی باید توسط افراد متخصص در مرکز مجاز تعمیرات انجام شود.

ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍدی (کودکان) استفاده شود که ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺍﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ رﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻓﺮﺍدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﺍﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯی ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق آﺳﯿﺐ دﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺴﻜﺎر ﻣﺠﺎﺯ ﺧﺪﻣﺎت تعمیرات جاروبرقی ال جی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوﺯ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮد.
این وسیله باید توسط کودکان ۸ سال به بالا استفاده شود و افرادی که ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺍﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺍﯾﻤﻦ و ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ درک ﺧﻄﺮﺍت، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ رﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ دﺳﺘﮕﺎه ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯی کنند. کودکان نباید بدون نظارت این دستگاه را تمیز کرده و یا تعمیر کنند.
اگر زبانه کنترل بر روی OFF نیست، دو شاخه را به برق نزنید. منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
کودکان را دور نگه داشته و هنگام جمع کردن سیم مراقب موانع باشید. سیم هنگام جمع شدن سرعت زیادی دارد.
هنگام تمز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید، دو شاخه آن را از پریز بیرون بکشید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
از جاروبرقی برای برداشتن موارد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ استفاده نکنید. این عمل منجر به مرگ، برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
از جاروبرقی برای کشیدن مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر و غیره استفاده نکنید. گاز ناشی از این مواد می تواند منجر به انفجار یا خطر آتش سوزی شود. در نتیجه احتمال مرگ یا آسیب جانی وجود دارد.
هرگز با دستان مرطوب جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید. این عمل منجر به مرگ یا برق گرفتگی می شود.
برای کشیدن دوشاخه از پرهیز هرگز آن را از سیم نکشید. این عمل منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود. برای جدا کردن از پریز همواره از دوشاخه بگیرید.
همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزنه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید.این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب دستگاه می شود.
هرگز برای حمل از سیم جارو برقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نپیچید. جاروبرقی را بر روی سیم آن قرار ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی، آسیب جانی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه می گردد.
هرگز اجازه ندهید که از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی که در نزدیکی کودکان است داشته باشید.
در صورت آسیب دیدن سیم برق یا دو شاخه از آن استفاده نکنید. در چنین مواقعی بهتر است با مرکز مجاز تعمیرات جارو برقی ال جی تماس بگیرید.
در صورت خیس شدن جارو برقی از آن استتفاده نکنید. چرا که ممکن است منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه شود. برای پیشگیری از خطر با سروسکار مجاز خدمات تعمیرات جاروبرقی ال جی تماس بگیرید.
هرگز از سیم سیار استفاده نکنید
پیش از کشیدن دوشاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلید ها را خاموش کنید.
از تعویض دوساخه خودداری کنید.مجموعه همدان سرویس  نمایندگی فروش قطعات جاروبرقی الجی جهت رضایتمندی شما عزیزان تمامی قطعات اعم از :

کیسه جاروبرقی الجی
پاکت جاروبرقی الجی
لوله جاروبرقی الجی
فیلتر جاروبرقی الجی
لوله خرطومی جاروبرقی الجی
برس جاروبرقی الجی
موتور جاروبرقی الجی
انگشتانتان را در نزدیکی چرخ دنده دستگاه قرار ندهید.
تعمیر وسایل برقی باید توسط افراد متخصص در مرکز مجاز تعمیرات انجام شود.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی ال جی در همدان

ادرس : همدان،میدان شریعتی ،خیابان پاسدارن ،بعد از تقاطع جوادیه نرسیده به مسجد زینبیه روبه روی حمام صفا

شماره تماس : 08138244444-09900016003

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5