تلفن:

08138251188 - 09181117805

گازR600

گازR600

گازR600

گاز مبرد ار ششصد یا R600 از نوع گاز های مبرد بلوند یا مخلوط نمیباشد .یعنی از یک نوع گاز مبرد مثل R22 یا R12 هست و از مخلوط چند گاز مبرد نمی باشد . یعنی این گاز را هم میتوان ...