تلفن:

08138251188 - 09181117805

کار نکردن پکیج علت گرم نشدن آب پکیج

علت گرم نشدن آب پکیج و گرم نکردن پکیج

علت گرم نشدن آب پکیج و گرم نکردن پکیج

معمولاً علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج را در دو حالت بررسی می کنیم. در واقع پکیج  روشن میشود ولی آب گرم نمیشود. تمامی مارکهای بوتان ایران رادیاتور اریستون  ایساتیس و گلدیران نیر راه حلشان یکی است. پس در هر ...