تلفن:

08138251188 - 09181117805

پیغام های نمایشگر برد کنترل یخچال فریزر پارس