تلفن:

08138251188 - 09181117805

نحوه عملکرد ظرفشویی AEG

نحوه عملکرد ظرفشویی AEG

نحوه عملکرد ظرفشویی AEG

ماشین ظرفشویی آاگ چگونه کار می کند؟ زمانیکه ماشین ظرفشویی AEG را روشن میکنیم آب از طریق شیربرقی وارد ماشین می شود وبا افزایش آب درقسمت تحتانی ماشین ورسیدن سطح آن به ارتفاع معین ، هیدروستات ورود آب به ماشین ...