تلفن:

08138251188 - 09181117805

علت خاموش شدن و روشن شدن سریع یخچال فریزر