تلفن:

08138251188 - 09181117805

علت برق دار بودن بدنه یخچال و ساید بای ساید