تلفن:

08138251188 - 09181117805

خرابی و یا شکستگی محدود کننده ایران رادیاتور

علت گرم نشدن آب پکیج و گرم نکردن پکیج

علت گرم نشدن آب پکیج و گرم نکردن پکیج

معمولاً علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج را در دو حالت بررسی می کنیم. در واقع پکیج  روشن میشود ولی آب گرم نمیشود. تمامی مارکهای بوتان ایران رادیاتور اریستون  ایساتیس و گلدیران نیر راه حلشان یکی است. پس در هر ...