تلفن:

08138251188 - 09181117805

خرابی سنسور

ارورهای سايدكنوود

ارورهای سايدكنوود

E0 سنسور فریزر – اتصالی مدارها یا خرابی سنسور E1 سنسور دیفراست – این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد – زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اواپراتور را ...