تلفن:

08138251188 - 09181117805

تعمیرات مجاز پکیج در همدان

علت گرم نشدن آب پکیج و گرم نکردن پکیج

علت گرم نشدن آب پکیج و گرم نکردن پکیج

معمولاً علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج را در دو حالت بررسی می کنیم. در واقع پکیج  روشن میشود ولی آب گرم نمیشود. تمامی مارکهای بوتان ایران رادیاتور اریستون  ایساتیس و گلدیران نیر راه حلشان یکی است. پس در هر ...

نحوه رسوب گیری رادیاتورها و پکیج

نحوه رسوب گیری رادیاتورها و پکیج

تجهیزات گرمایشی مانند پکیج و رادیاتورها به دلیل اینکه آب را حرارت می‌دهند و گرمای درون آب را تبخیر  می کنند، باعث رسوب گرفتن مدار گرمایش و بخصوص خود پکیج می‌شوند. در این مقاله از همدان سرویس ، به سراغ ...