تاریخچه اختراع جاروبرقی

تاریخچه اختراع جاروبرقی

تاریخچه اختراع جاروبرقی

در مورد اختراع اولین جاروبرقی،گمانه زنی های بســیار متفاوتی به ثبت رسیده اسـت و بین تاریخ نگاران در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که از سال 1869 تاسال 1905 میلادی متفاوت است. ...