تلفن:

08138251188 - 09181117805

اجزای ماکروویو

اجزای ماکروویو

اجزای ماکروویو

اما در محصول حرارتتوسط مواد غذایی به خودی خود تولید می شود . انرژی حرارتی در هوا دیواره های محفظه فر غذا ها و ظروف مورد استفاده هدر نمی شود و به بیانی دیگر این غذاست که حرارت داده می شود .