شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبج لغایت 21
  • با ما تماس بگیرید

    4444 3824 81 98+

  • ایمیل

    info@hamedanservice.ir

  • تماس با ما
 اجزاء تشكيل دهنده یخچال چیست ؟

اجزاء تشكيل دهنده یخچال چیست ؟

اجزا، مكانيكي :
1 كمپرسور: مجموعه اي مكانيكي شامل ميل لنگ ،پيستون و سوپاپ ها مي باشد.كه ميل لنگ – توسط یك موتور آسنكرون كه داخل محفظه كمپرسور قرار دارد.مي چرخد و در نتيجه پيستون
مانند یك تلمبه عمل كرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سيلندر و لوله ها به  گردش در مي آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مكيده شده با فشار وارد لوله رفت مي شود
بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حركت بوده به ترتيبي كه در ادامه ذكر خواهد شد عمل سرما سازي انجام مي شود . روي بدنه كمپرسور معمولا” سه لوله دیده مي شود : الف لوله رفت –
یا فشار گاز ب لوله بر گشت یا مكش ج لوله كور یا لوله مخصوص شارژ گاز

اجزاء تشكيل دهنده یخچال چیست ؟

كندانسور)رادیاتور خنك كننده

: از آنجایي كه گاز در كمپرسور تحت فشار قرار ميگيرد – )تا آماده حركت درون لوله هاي مسير شود( حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقي این گرما
از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازي مختل مي شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از كمپرسور وارد لوله هاي مارپيچ مانندي ميشود كه جایگاه این
لوله در فيلتر یا درایر : از آنجا كه ممكن است گاز پس از عبور از كندانسور جرم هاي آن را حمل – كند یا گاز داراي رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازي كاملا” پاك و خشك شود . به همين
منظور پس از رادیاتور از فيلتر)درایر( عبور ميكند درایر داراي دو لوله ارتباطي است كه یكي از  لوله ها سطح مقطع بزرگتري دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجي كندانسور است . در این
ورودي درایر شبكه هاي توري بسيار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره هاي فرسوده شده لوله هاي كندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسيار كمتري دارد تا بدینوسيله گاز پس از
درایر تحت فشار بسيار زیاد قرار گيرد.
درون درایر را از موادي بنام سيليكات یا سيليكاژل پر مي كنند . این مواد خاصيت رطوبت زدایي داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد ميدهد وخشك مي شود
بمرور بر اثر كار كرد زیاد رنگ قهوه اي بسيار روشن این مواد به تيرگي مي نهد و این تغيير حالت در واقع بيانگر پایان توانایي این مواد جهت رطوبت زدایي است از اینرو پيشنهاد مي شود
به هنگام تعویض كمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نيز تعویض نمایيد تا سرما سازي كيفيت مطلوب را داشته باشد.

4 اواپریتور )محفظه توليد یخ ( :

از آنجا كه آلومينيوم در انتقال سرما از توانایي بالایي – برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله هاي مارپيچ آلومينيومي مي سازند و از آنجا كه بتوسط بسته شدن درب جاي یخي هوا درون اواپریتور مسدود مي شود ،تبخير مداوم سرما در اواپریتور دما را شدیدا”كاهش مي دهد بگونه اي كه آب و یا هر ماده غذایي دیگري درون
اواپریتور منجمد مي شود. اواپریتور نيز مانند درایر دو لوله ارتباطي با سایر اجزاء مكانيكي دارد ،لوله ورودي اواپریتور بسيار باریك است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویي است. لوله
خروجي اواپرایتور سطح مقطع بيشتري دارد و به لوله بر گشت كمپرسور مي رسد.
5 كاپيلاري تيوب)لوله مویي( : به سبب قطر بسيار كمي كه داراست لوله مویي ناميده مي شود.
جایگاه آن بين خروجي فيلتر )درایر(و ورودي اواپریتور است. قطر وطول آن در كيفيت سرماي ایجاد شده بسيار با اهميت است در رابطه با نقش سرما سازي آن در ادامه بحث خواهد شد.

اجزاء الكتریكي یخچال :

1 موتور الكتریكي :

همانگونه كه قبلا” نيز ذكر شد موتور الكتریكي با یك مجموعه مكانيكي –  كمپرسور یخچال را تشكيل مي دهند. موتور یخچال از نوع آسنكرون بوده ودر یخچال هاي
مختلف نوع راه انداز خازني و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار مي گيرد. سرهاي خروجي موتور از بدنه كمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الكتریكي متصل مي شود . معمولا” سر
هاي خروجي شامل سه سر سيم كه مانند شكل یكي از سر سيم ها متعلق به سيم پيچ اصلي ،سرسيم دوم مربوط به سيم پيچ كمكي وسر سيم سوم مشترك بين اصلي و كمكي است.بر روي
بدنه بعضي از كمپرسور ها حروفي خاص،سر سيم ها را از یكدیگر تفكيك مي كند.

2 ترموستات اتومات :

عمل تنظيم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت مي گيرد .اجزاء – – – – – اصلي ترموستات عبارتند از

1 بدنه فلزي 2 كنتاكت هاي اتصال 3 فانوسك محتوي گاز 4 لوله مویي 5 لوله بلو 6 فنر و اهرم ها 7 پيچ تنظيم . – – -معمولا” لوله بلوي ترموستات را به قسمت تحتاني ویا سقف اواپرایتور متصل مي سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،كمپرسور شروع بكار مي كند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویي و به تبع آن ها فانوسك تقليل حجم داده و جمع مي شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال كليد درون ترموستات بطرف پایين كشيده شده و فاز موتور قطع مي گردد. با خاموش شدن موتور و توقف كار كمپرسور،سرماي محيط یخچال ،بالاخص اواپرایتور كاهش یافته و گاز درون فانوسك ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محيط اضافه حجم
یافته و فانوسك بزرگتر مي شود . با افزایش حجم فانوسك كليد ترموستات بحالت وصل در آمده و كمپرسور شروع بكار مي كند و …. ميزان سرماي دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت كار كمپرسور را مي توان بوسيله ولوم ترموستات كه در واقع اهرم كنترل  حجم فانوسك است تنظيم نمود.

رله استارت یا رله راه انداز موتور : آسنكرون بكار گرفته شده در مجموعه كمپرسور از نوع – آسنكرون هایي است كه سيم پيچ استارت تنها در لحظه راه اندازي )كه همواره در این حالت
بيشترین مقدار گشتاور مورد نياز است( در مدار بوده وسپس از مدار خارج مي شود. در مبحث موتور هاي آسنكرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سيم پيچ كمكي در آنها
بتوسط كليد گریز از مركز صورت مي گيرد.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات یخچال در همدان

جهت درخواست تعمیرات میتوانید با شماره 08138244444 و یا 09900016003 تماس حاصل فرمایید .

در موتور یخچال سيم پيچ اصلي از مسير رله استارت كه در خارج از مجموعه كمپرسور تعبيه شده تغذیه مي شود.
– – – اجزاءاصلي رله استارت عبارتند از :

1 بدنه معمولا” از جنس باكليت 2 بوبين یا سيم پيچ 3 اهرم فلزي سرگرد یا سرتخت 4 كنتاكت هاي اتصال 5 مادگي هاي )فيش هاي(اتصال رله به – –
موتور. همانطور كه ذكر شد بوبين رله استارت با سيم پيچ اصلي سري قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازي كه نياز به گشتاور فراواني است تا روتور و سپس پيستون به حركت در
آید،بيشترین جریان از دو سيم پيچ مذكور عبور نموده وبه تبع آن حد اكثر ميدان مغناطيس ایجاد مي شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسيدن آن به سقف معيني،اهرم
فلزي درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال كنتاكت هاي 3و 4 مطابق شكل برقرار مي شود ودر نتيجه سيم پيچ كمكي وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور مي كند. به كمك دو ميدان
مغناطيسي سيم پيچ هاي اصلي و كمكي رتور براه افتاده و جریان راه اندازي معادل جریان نامي موتور مي شود )شدیدا” كاهش مي یابد.( با كاهش جریان دریافتي موتور از شبكه ،مغناطيس
سيم پيچ رله استارت كاهش یافته و اهرم فلزي جذب شده رها ميشود وبا قطع ارتباط كنتاكت هاي 3و 4 در رله،سيم پيچ كمكي از مدار خارج مي گردد.مراحل مذكور همواره در لحظه
آغازین حركت كمپرسور تكرار مي شود و اگر بعللي در مكانيسم عملكرد رله استارت مشكلي بوجود آید،كمپرسور قادر به حركت نخواهد بود.
4 اورلود یا محافظ جریان دریافتي موتور : هرگاه در عملكرد صحيح موتور مشكلي بوجود آید –
مانند آسيب دیدن سيم پيچ هاي اصلي و كمكي ویا مسدود شدن مسير گردش گاز ویا ضعيف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتي موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش مي نهد ودر

نتيجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الكتریكي موتور ضروري – – – است.ساختمان آن تشكيل شده است از: 1 بدنه مخصوص 2 پایه هاي فلزي اتصال برق 3
صفحه حساس بي متالي 4 سيم فنري از جنس كرم نيكل یا كرم آلمينيوم 5 پلاتين هاي – – اتصال )مطابق شكل(. عبور جریان از اورلود كه سري با كنتاكت مشترك موتور قرار مي
گيرد،حرارت توليد شده توسط فنر كرم نيكل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریك مي سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط كنتاكت ها با یكدیگر قطع مي شود وكمپرسور
خاموش مي شود )در این حالت نول قطع است( پس از مدتي با كاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط كنتاكت ها مجددا” بر قرار مي گردد واگر مشكل
همچنان وجود داشته باشد،قطع خود كار اورلود )و به تبع آن كمپرسور( تكرار مي شود.
5 دوشاخه،سيم هاي رابط،لامپ ، سرپيچ و كليد معكوس لامپ .

 

 

 

گاز هاي مورد استفاده در یخچال سازي )گاز هاي مبرد سرما زا (. – در یخچال هاي اوليه از گاز آمونياك NH3 استفاده مي شد وليكن از آنجا كه این گاز سمي بوده ودر بر خورد با اعضاي بدن بالاخص چشم عوارض ناگواري را ایجاد مي سازد و همچنين در تركيب با رطوبت اثر بسيار مخربي را بر روي فلزاتي چون مس و آلمينيوم گذارده و خاصيت انفجاري دارد و…به جميع علل مذكور به تدریج كنار گذارده شد و گازهاي فریون جانشين آن ( شد.در انواع یخچال هاي موجود در بازار از گاز فریون 12 استفاده مي شودفریون 12 ccl2f2 (در تركيب با هوا بي بو بوده و بر روي فلزات )حتي در تركيب با رطوبت ( اثر مخربي بجاي نمي گذارد و سمي نيست. در مناطقي كه دماي هوا در حدود 66 درجه سانتي گراد است این گاز سرما سازي بسيار عالي داشته ودر برابر شعله قابل اشتعال نيست.عليرغم محاسن مذكور استفاده از فریون 12 در مقایسه با آمونياك مقرون بصرفه نبوده و حجم زیادي را نسبت به آمونياك )در تامين سرما( اشغال مي سازد.معایب فوق از ارزش فریون نمي كاهد،اما پيرو
آخرین بر رسي هاي بعمل آمده فریون ها در تخریب لایه اوزون و ایجاد حالت گلخانه اي در جو بسيار موثرند از اینرو دانشمندان تمام مساعي خویش را بكار گرفتند تا جانشيني مناسب
براي فریون ها بيابند.در حال حاضر گاز مورد استفاده در یخچال سازي R134A مي باشد.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات یخچال در همدان

جهت درخواست تعمیرات میتوانید با شماره 08138244444 و یا 09900016003 تماس حاصل فرمایید .

( فریون مخصوص كولر هاي گازي فریون 22 CHCLF2 ( است . از آنجا كه این فریون داراي هيدروژن است،اثر تخریبي آن در لایه اوزون بمراتب كمتر از فریون 11 و 12 است..
برخي از گاز هاي مبرد عبارتند از : آمونياك NH3 فریون 11 NFCL3 فریون 12 CCL2F2 فریون 21 CHCL2F21 فریون 22 CHCLF2 فریون 114 C2CL2F2 انيدرید سولفورو SO2 متيل كلرید
CH3CL انيدریدكربنيك CO2 اتيل كلرید C2H5CL چگونگي توليد سرما در یخچال:
در توليد سرما از دو ویژگي مهم گاز ها استفاده مي شود. 1 گازها تحت اثر فشار زیاد بحالت – مایع در آمده ودر این تغيير حالت،درجه حرارت گاز افزایش مي یابد. 2 اگر گاز مایع در – محيطي باز تر از محيط قبلي قرار گيرد. بحالت فوران در آمده ،تبخير شده و دماي آن شدیدا” كاهش مي یابد.بنابر این بصورت یك سرما ساز مورد استفاده قرار مي گيرد. حال با توجه به این دو ویژگي به شرح سرما سازي در یخچال مي پردازیم. با بكار افتادن كمپرسور پيستون مرتبا”گاز را از طریق لوله بر گشت مي مكد و با فشار وارد لوله رفت مي كند.فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزایش مي دهد.بمنظور كاستن از حرارت گاز آن را وارد رادیاتور مي كنند ودر آن جا مقداري از حرارت گاز كاسته مي شود.سپس با عبور از فيلتر )درایر(كاملا” خشك مي شود و چون لوله خروجي درایر و پس از آن سطح مقطع لوله مویي بسيار كم است گاز تحت فشار زیادي قرار گرفته و همانگونه كه قبلا” ذكر شد بر اثر این فشار بحالت مایع در مي آید و حرارتش نيز افزایش مي یابد.با عبور از لوله مویي ، وارد لوله هاي اواپریتور )جاي یخ( مي شود.ودر آن جا كه سطح مقطع جدید به مراتب بيشتر از سطح مقطع لوله مویي است شروع به فوران  نموده و توليد سرما ميكند،فشار كمپرسور گاز را از اواپریتور عبور داده و خروجي اواپریتور
توسط لوله اي مسي یا آهني به لوله برگشت یخچال مي رسد و مجددا”… گفتيم كه براثر ازدیاد فشار در لوله مویي حرارت گاز افزایش مي یابد . اگر حرارت بطریقي از گاز سلب نشود
،سرماسازي در اواپریتور كيفيت مطلوبي نخواهد داشت بهمين منظور معمولا”كار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپریتور كه حاوي گاز سرد است را به لوله رفت لوله مویي كه حاوي
گاز گرم است جوش مي دهند تا گاز گرم لوله مویي در حركت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود واز دماي آن كاسته شود.
بعضي از كارخانجات بمنظور بهره وري بيشتر از برگشت گاز سرد،لوله مویي را از درون آن عبور داده و به اواپریتور مي رسانند. بدین ترتيب گاز مایع شده گرم قبل از رسيدن به اواپریتور
كاملا” سرد ميشود ودر جاي یخي حد اكثر راندمان را ارائه خواهد داد. هر گاه سرماي ایجاد شده در اواپریتور بحد تنظيم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسك درون
ترموستات برق كمپرسور قطع شده و عمل سرما سازي متوقف مي شود .دماي محفظه یخچال معمولا” بين 1 الي 7 درجه سانتي گراد ،اواپریتور در حدود 15 درجه زیرصفر است.
ذوب برفك در یخچال )دیفراست(:با باز شدن درب یخچال مقداري از هواي گرم محيط وارد یخچال شده و بر اواپریتور قطرات آب را بوجود مي آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ،
توده هاي عظيم یخ یا بعبارت دیگر برفك را ایجاد مي سازد كه بوسيله آن ها عمل سرما سازي مختل مي شود از اینرو لازم است در فواصل زماني معين نسبت به ذوب برفك ها اقدام شود. در
اكثر یخچال ها براي نائل آمدن به این منظور تدبيري اندیشيده نشده و تنها راه ذوب برفك ها ،باز گذاشتن درب یخچال است كه در اینحالت برق آن از مدار قطع مي شود. روش دیگر
استفاده از چند لایه سيم المنت است كه بدور اواپریتور پيچيده مي شود .هر گاه ذوب برفكضروري به نظر آمد،باقرار دادن ترموستات در وضعيت مخصوص ذوب برفك ،المنت توليد
گرما نموده ویخ هاي زائد را از ميان مي برد.
در دیفراست گازي كه امروزه متداول ترین شكل ذوب برفك است از شير سولنوئيدي)شير الكتریكي( استفاده مي شود . این شير داراي دو ورودي و یك خروجي مطابق شكل است .
ورودي B در حالت عادي مسدود است اما با اتصال برق به شير الكتریكي ، مسير B نيز باز ميشود و گاز گرم از این مسير به خروجي C راه مي یابد. همانطور كه در شكل دیده مي شود
مادامي كه به شير الكتریكي برق نمي رسد گاز سرد با ورود به قسمت A و خروج مستقيم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازي صورت مي گيرد. با اتصال برق به شير
الكتریكي ،مسير B باز شده و گاز گرم از مسير C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم مي سازد. گرماي محيط اواپریتور برفك هاي بوجود آمده را ذوب مي سازد و پس از ذوب برفك ها ،یك ترموستات مجددا” شير سولنوئيدي را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسير B ، باز مي گرداند. در شكل بالا همين مكانيسم بتوسط شير سولنوئيدي با یك ورودي و یك
خروجي دیده مي شود.
البته اشكال دیگري از ذوب برفك نيز بكار گرفته شده كه امروزه كاربرد كمتري دارد . بعنوان مثال مي توان نوع دیفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را نام برد . با قرار
دادن كليد مخصوص شمارش زیر درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسيدن تعداد آن به عدد تنظيمي كليد، مدار یخچال براي مدتي قطع مي شود .در زمان
توقف كمپرسور ،بر اثر افزایش دماي محيط یخچال برفك ها ذوب مي شوند. ویا مي توان بروش استفاده از تایمر اشاره نمود در این روش پس از زمان معيني تایمر مخصوص عمل نموده
و مدار را قطع مي سازد . در بعضي از یخچال ها ،تایمر بمحض قطع مدار اصلي ،مدار المنت پيچيده شده بدور اواپریتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفك با سرعت بيشتري انجام شود.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات یخچال در همدان

جهت درخواست تعمیرات میتوانید با شماره 08138244444 و یا 09900016003 تماس حاصل فرمایید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *