شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبج لغایت 21
  • با ما تماس بگیرید

    4444 3824 81 98+

  • ایمیل

    info@hamedanservice.ir

  • تماس با ما
 معرفی اجزاء و ایراد های رایج جاروبرقی

معرفی اجزاء و ایراد های رایج جاروبرقی

جارو برقی كه براي جمع آوري زباله و نظافت محيط بكار می رود با شكل ها و توان هاي مختلف توليد و به بازار مصرف ارائه می گردد.

ساختمان و اجزاء تشكيل دهنده جارو برقی:  اين وسيله از نظر ساختمان به دو قسمت كلی تقسيم می شود كه عبارتند از :

معرفی اجزاء و ایراد های رایج جاروبرقی

الف اجزاء الكتريكی: –
1 موتور: –
مهمترين قسمت الكتريكی جارو برقی را موتور آن تشكيل می دهد كه از نوع يونيورسال است.موتور هاي يونيورسال را در مبحث موتور هاي الكتريكی از فهرست لوازم برقی بطور كامل شرح داده ايم لذا از تكرار مجدد آن مطالب صرفنظر می شود.
2 مدار هاي الكتريكی و الكترونيكی در جارو برقی ها : ساده ترين نوع مدار الكتريكی جارو برقی كليد )معمولا” دو حالته ( روشن و خاموش و همچنين لامپ )در بعضی موارد ( می باشد. كليد ها از نوع فشاري بوده و سر راه فاز يا نول اصلی مدار قرار می گيرند. لامپ خبر در اكثر جارو ها با اتصال كابل جارو به پريز برق روشن شده و بيانگر آمادگی دستگاه جهت آغاز به كار است. در بعضی از جارو هاي برقی،علاوه بر كليد اصلی  تعبيه شده بر روي بدنه ، كليد ديگري نيز بر روي لوله مكنده وجود دارد كه عمل روشن و ترانس ايزوله هستند.ترانس ايزوله يك رله مغناطيسی است كه از سيم پيچ با اهم بالا به منظور  ايجاد ميدان مغناطيسی جهت جذب اهرم كليد استفاده نموده و علاوه بر اهرم از هسته فلزي و كليد متصل به اهرم تشكيل شده است.با وصل كليد روي دسته جارو ، مدار رله بسته شده واز آن جريان می گذرد . عبور جريان در رله ميدان مغناطيسی لازم جهت جذب اهرم را فراهم می آورد. كليدترانس ايزوله ، تيغه هاي قوي جهت عبور فاز اصلی مدار را داراست از اينرو با بسته شدن كليد، فاز به موتور رسيده واز آنجا كه نول قبلا” به موتور داده شده بود شروع به كار می  كند. هر گاه كليد روي لوله مكنده بحالت قطع در آيد،مغناطيس رله قطع شده و فشار يك فنر،كليد رله را بحالت باز در خواهد آورد و موتور خاموش می شود. )مطابق شكل زير (.استفاده  از ترانس ايزوله دو حسن را تواما” در بر خواهد داشت.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی در همدان

جهت درخواست تعمیرات جاروبرقی میتوانید با شماره 08138244444 تماس حاصل فرمایید 

اولا” از آنجا كه اهم سيم پيچ رله بالاست، ولتاژ موجود روي كليد تعبيه شده در لوله مكنده بسيار پايين است واحتمال برق گرفتگی در حال كار با جارو شديدا” كاهش می يابد.
ثانيا”پايين بودن ولتاژ كليد رله اين امكان را بوجود می آورد كه از سيم هاي نازك تري براي  ايجاد ارتباط مابين كليد و رله استفاده شود. اگر ولتاژ تا به اين حد پايين نبود ، اجبارا” قطر سيم
رابط افزايش می يافت و عبور سيم رابط با قطر بالا از جداره هاي لوله خرطومی جارو، از انعطاف آن می كاست ودر آن حالت كار با لوله مكنده قدري مشكل می شد. جدا از محاسن مذكور
وجود كليد بر روي لوله مكنده كار با جارو را آسانتر می سازد زيرا براي قطع و راه اندازي جارو وقت كمتري در حال كار صرف خواهد شد. در) شكل زير ( مدار الكتريكی جاروي اجنرال ديده می شود . در اين مدل براي قطع و وصل موتور دو كليد وجود دارد . كليد اول بر روي بدنه قرار گرفته و كليد دوم روي لوله مكنده تعبيه شده است.

علاوه بر قطعات مذكور در بعضی از جارو ها مانند الكترولوكس از كليد هاي فشاري مخصوص )ميكروسوئيچ ( استفاده شده كه اگر قطعات بدنه )در پوش پشت موتور ( و يا بدنه مخصوص
موتور يا بدنه مربوط به جمع آوري زباله درست بسته نشوند، اين كليد ها در حالت باز بوده و مدار داخلی قطع است )جارو روشن نمی شود. (  در بعضی مدل هاي ديگر سر راه موتور از فيوز حرارتی مخصوص )اورلود ( استفاده شده كه با پر شدن كيسه زباله و به تبع آن افزايش جريان موتور ، اين قطعه تحريك شده و موتور را خاموش می كند. اگر زباله ها خالی نشوند،چند لحظه بعد از روشن شدن موتور ، خاموش شدن خودكار آن تكرار می گردد.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی در همدان

جهت درخواست تعمیرات جاروبرقی میتوانید با شماره 08138244444 تماس حاصل فرمایید 

همچنين در بعضی از جارو ها يك مدار الكترونيكی تنظيم كننده دستی ولتاژ كار موتور )ديمر ( نيز در نظر گرفته شده كه بتوسط گردش ولوم اين مدار می توان موتور را در توان هاي مختلف
بكار گرفت.
عمل كنترل دور موتور در انواع ديگر بتوسط خروجی هاي متفاوت بالشتك ها انجام می گيرد. شكل زير

ب اجزاء مكانيكی:

1 بدنه دستگاه : –
شكل ظاهري قطعات مكانيكی جارو ها بر عكس قسمت الكتريكی از تنوع بسيار زيادي برخور  دار است. به طوري كه هر سازنده بر حسب طراحی خاص خود ،ساختمان خارجی دستگاه را می سازد.در ضمن هدف سازندگان اين نوع وسيله اين است كه تا حد امكان توليدشان از نظر ظاهري با محصولات كارخانه هاي مشابه متفاوت باشد ،در نتيجه نمی توان يك استاندارد واحد براي قسمت مكانيكی اين وسيله اتخاذ كرده وبه عنوان مسئله تعمير و نگهداري مطرح ساخت.

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی در همدان

جهت درخواست تعمیرات جاروبرقی میتوانید با شماره 08138244444 تماس حاصل فرمایید 

بنابراين يك نمونه را انتخاب كرده و به عنوان الگو مورد بر رسی قرار می دهيم.بدنه دستگاه جارو برقی معمولا” از دو قسمت اساسی تشكيل می شود :
يك قسمت در بر گيرنده موتور ،كليد،سيم جمع كن، لامپ خبر و احتمالا” مدار الكتريكی كنترل دور موتور.و قسمت ديگر جايگاه قرار گيري كيسه زباله است.اين دو قسمت توسط يك قفل و ضامن باز كننده از يكديگر جدا می گردد. و مابين دو قسمت از فيلتر هاي مخصوص استفاده می شود تا هواي مكيده شده توسط جارو قبل از ورود به محفظه موتور از وجود ذرات غبار پاك گردد.در شكل زير قطعات بدنه يك جارو برقی را به تفكيك ملاحظه می كنيد

سيم جمع كن :

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی در همدان

جهت درخواست تعمیرات جاروبرقی میتوانید با شماره 08138244444 تماس حاصل فرمایید 

سيم جمع كن را می توان عضو مشترك قطعات الكتريكی و مكانيكی دانست.قسمت الكتريكی آن عبارت است از كابل برق و دو شاخه و پلاتين هاي اتصال برق به حلقه هاي مسی شاخك –
هاي انتقال برق به داخل جارو . استفاده از سيم جمع كن ، علاوه بر آنكه كابل برق دستگاه را در هنگام خاموشی ، از نظز پنهان نموده و خطر آسيب رسيدن به آن را كاهش می دهد، در هنگام
كار نيز جابجايی جارو را ميسر می سازد. اساس كار به اين ترتيب است كه انتهاي سيم رابط جارو در داخل سيم جمع كن به كنتاكت هايی بسته می شود كه اين كنتاكت ها به ريل هاي دوار
متصل است. اين ريل ها در واقع بر روي چرخ قرقره سيم جمع كن تعبيه شده و با كشيدن كابل به بيرون از جارو،همراه چرخ به گردش در می آيند. براي آنكه اتباط برق موتور با شبكه در
اين زمان )هنگام كشيدن كابل يا حركت جارو برقی ( قطع نشود شاخك هاي ثابت كه به ريل پايين و ديگري به ريل بالا متصلند در تمام لحظات ارتباط را حفظ نموده و از آنجا كه حالت
فنري دارند به ريل ها و در واقع سيم جمع كن اجازه چرخش می دهند و از سوي ديگر فاز و نول را در يافت نموده و به داخل جارو و موتور می رسانند. در شكل زير ريل ها و سيم جمع كن
و دو نمونه مدار الكتريكی جارو برقی به همراه سيم جمع كن نشان داده شده است.

فيلتر: 

با روشن شدن موتور جارو برقی ، هوا به داخل آن مكيده شده و زباله را جمع آوري می كند.هوايی كه به داخل جارو مكيده می شود علاوه بر زباله گرد و غبار را نيز بهمراه خواهد
داشت. اگر ذرات غبار از هواي مكيده شده جدا نگردند، هوايی كه از قسمت موتور خارج میشود به داخل منزل نفوذ نموده و محيط را آلوده می سازد. براي رسيدن به اين منظور سر راه
هواي خروجی از كيسه و قبل از آن كه اين هوا به قسمت موتور برسد از لايه هاي اسفنجی استفاده می شود . اسفنج فشرده در واقع نقش فيلتر يا پاك كننده هواي خروجی را بر عهده
دارد.
اگر فيلتر بيش از حد كثيف شود ، هوا به سختی از آن عبور می كند از اينرو لازمست در فواصل زمانی معين )متناسب با كار كرد جارو ( نسبت به شستشوي آن اقدام نماييد. در واقع می توان
گفت از جمله عواملی كه منجر به كاهش مكش جارو می شوند يكی كثيف بودن فيلتر است.هر گاه مسير مكشی جارو مسدود گردد و موتور نتواند آزادانه هوا را به داخل جارو
بمكد،جريان دريافتی آن افزايش يافته و به موتور آسيب خواهد رسيد. در اكثر جارو برقی ها از يك نمايشگر وضعيت مكش استفاده می شود . همزمان با محدود شدن مسير مكش ، موتور هواي درون محفظه را می مكد در اين هنگام هواي داخل لوله نمايشگر مكيده شده،و سوپاپ را به طرف عقب خواهد كشيد. قسمتی از سوپاپ را با رنگ زرد به عنوان خطر مشخص ساخته اند
و هر گاه اين قسمت از سوپاپ در مقابل شيشه نمايانگر قرار بگيرد، وضعيت موتور در حالت دشواري خواهد بود. ممكن است مسدود شدن مسير مكش از پر شدن كيسه زباله و يا وجود
يك شی خارجی در لوله مكش مانند پلاستيك يا پارچه باشد. قبل از يافتن مورد و بر طرف نمودن اين عيب مجاز به روشن نمودن مجدد جارو نيستيم .

همدان سرویس نمایندگی مجاز تعمیرات جاروبرقی در همدان

جهت درخواست تعمیرات جاروبرقی میتوانید با شماره 08138244444 تماس حاصل فرمایید 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *